Slightly Chilled, Adam's Peak, Nallathanniya, Maskeliya, Sri Lanka, 22070
TP +94 52 2055502   +94 71 9098710 
E-Mail- slightlychilled@outlook.com
Slightly Chilled Hotel Adam's Peak Nallathanniya Reservation