Slightly Chilled
Slightly Chilled Yellow House
Adam's Peak, Nallathanniya Nallathanniya, Central 22070 LK
Phone: +94522055502